Kodeks etyki


Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Nasze wartości to:

PARTNERSTWO - dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku.

 

ROZWÓJ - dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

 

KODEKS ETYKI GK PGE  KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH GK PGE 

 

Sposobem na to, aby postępować jak należy, jest wdrażanie przejrzystych i transparentnych procesów, zapewniających możliwość identyfikowania, wyjaśniania i niezwłocznego usuwania naruszeń. Edukujemy wszystkich naszych pracowników w sprawach związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie Compliance. Dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy Politykę antykorupcyjną.

Załączone Pliki

Polityka Antykorupcyjna GK PGE.pdf
Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.pdf
Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE.pdf

Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK!