Usługi kolejowe


Działalność w zakresie kompleksowej usługi kolejowej dla bocznic Spółka prowadzi od 2014 roku. Aktualnie zapewniamy obsługę kolejową spółek GK PGE GiEK S.A. w zakresie świadczenia usług manewrowych a także bieżącego utrzymania nawierzchni kolejowej. Współpracujemy m.in. z Elektrownią oraz Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, Elektrownią Opole, Elektrownią Turów, Elektrociepłownią Rzeszów oraz Bydgoszcz.

Do obsługi kolejowej zapewniamy wykwalifikowanych pracowników. Spółka prowadzi w tym zakresie kursy kwalifikacyjne, szkolenia i przygotowanie zawodowe na stanowiska bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Posiadamy własną komisję egzaminacyjną powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach kolejowych.

Ponadto:

  • udostępniamy wykwalifikowanych pracowników kolejowych,
  • świadczymy usługę ważenia wagonów na wadze kolejowej w Rogowcu,
  • udostępniamy bocznicę w Rogowcu do celów postojowych oraz bezpośredniego przeładunku materiałów z wagonów na pojazdy drogowe,
  • świadczymy usługi manewrowe na bocznicy kolejowej w Rogowcu lokomotywą spalinową TEM-2.

Warunki przydzielania zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej

 

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 10 GRUDNIA 2017 ROKU

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późniejszymi zm.), spółka PTS „Betrans” sp. z o. o. przedłożyła Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego wniosek o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm, określonego na podstawie przepisów Ustawy o Transporcie Kolejowym i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017, poz. 755). PTS „Betrans” sp. z o.o. niniejszym publikuje cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PTS „Betrans” sp. z o.o. obowiązujący od 10 grudnia 2017 roku. Cennik zatwierdzony decyzją Prezesa UTK nr DRRK-WKL.730.20.2017.JK z dnia 09.11.2017.

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 10 GRUDNIA 2017 ROKU (plik pdf.)

 

ZASADY PRZYDZIELANIA ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Przydzielanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PTS „Betrans” sp. z o. o. odbywa się na podstawie: - regulaminu sieci zarządzanej przez PTS „Betrans” sp. z o. o. na rok 2017/2018, - umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej,

Szczegółowe zasady dotyczące składania i rozpatrywania wniosków oraz korzystania z infrastruktury kolejowej przez przewoźników kolejowych zawiera regulamin sieci zarządzanej przez PTS „Betrans” sp. z o. o. na 2017/2018 rok.

 

Załączone Pliki

Załącznik nr 1 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 2 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 3 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 4 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 5 do Regulaminu sieci.pdf
Załącznik nr 6 do Regulaminu sieci.pdf
Umowa o przydzielenie zdolności przepustowej.pdf
Umowa o wykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej.pdf
Cennik obowiązujący od 9 grudnia 2018.pdf
Regulamin sieci zarządzanej przez PTS Betrans obowiązujący od 09.12.2018.pdf
Regulamin sieci zarządzanej przez PTS Betrans na 20172018 rok.pdf

Galeria