KONKURS NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI PTS „BETRANS” SP. Z O.O.


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Transportowo Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie Uchwały nr 772/VII/2019 z dnia 21.05.2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PTS „Betrans” sp. z o.o.   

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w miejscowości Piaski 4, 97 – 410 Kleszczów, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 07.06.2019r. o godz. 15.00.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

PTS „Betrans” sp. z o.o.       
Sekretariat Zarządu  
Piaski 4
97 – 410 Kleszczów

(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). 

Załączone Pliki

Ogłoszenie - postępowanie kwalifikacyjne.pdf
Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki określonych w Umowie Spółki.pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe PTS Betrans sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.pdf
KRS wg stanu na dzień 22.05.2019r.pdf
Umowa Spółki obowiązująca od dnia 03.09.2019r.pdf